EVENT OPERATION

   Event Operation
     Open House, Pre-Sales, หรือแม้แต่ Grand Opening ไม่ว่าคุณต้องการงานรูปแบบไหน 
     เราจะใช้ติ่งความสนุก คลุกกับความมันส์ ให้สิงอยู่ในทุกๆ กิจกรรมที่คุณต้องการ จะงานเล็กงานใหญ่
     งานไซส์บิ๊ก จะงานชิค งานชิว หรืองานไหนๆ พลาดจากฟันเดย์ไป จะเสียใจที่ไม่ FUN